نوازش

واژه نوازش را می توان کلا یک تماس صمیمانه جسمانی دانست. لیکن در عمل ممکن است شکل های متعددی داشته باشد. بسیاری از مردم نوزاد را لفظا نوازش می کنند. دیگران او را در آغوش می گیرند و به نرمی به پشتش می نوازند، در حالی که بعضی ها هم ممکن است به شوخی او را نیشگون بگیرند یا تلنگرش بزنند. با بسط دادن این معنا، نوازش  را می توان اصطاحا هر نوع حرکتی به حساب آورد که در عمل "شناختن" حضور دیگری را تائید می کند. بنابراین، هر نوازش را می توان واحد اساسی عمل اجتماعی نامید. تبادل "نوازش" ها یک رفتار متقابل را تشکیل می دهد که واحد آمیزش اجتماعی است.

                           روان شناسی روابط اجتماعی، اریک برن

/ 0 نظر / 3 بازدید