اشتراکات اشطباحات تاریخی

تاریخ پر است از اشطباحات بزرگ. اشطباحاتی که اشتراکات زیادی دارند، و با این وجود جای تعجب است که هنوز تاریخ پر است از اشطباحاتی یزرگ با اشتراکاتی فراوان.

 

چیست حاصل زین همه سیروسلوک
تاب وتاول چهره وچین وچروک
سالها صورت ز صورت باختیم
تا ز صورت ها کدورت یافتیم

یک نظر بر قامتی رعنا نبود
یک رسوخ از لفظ بر معنا نبود
گر چه قرآن را مرتب خوانده ایم
از قلم نقش مرکب خوانده ایم

سوره ها خواندیم بی وقف و سکون
کس نشد واقف به سر یسطرون
سر حق مستور مانده در کتاب
عالمان علم صورت در حجاب

ای برادر عالمان بی عمل
همچو زنبورند لکن بی عسل
علمها مصروف هیچ و پوچ شد
جان من برخیز وقت کوچ شد


/ 0 نظر / 7 بازدید