شمع

گرید و سوزد و افروزد و نابود شود، هر که چون شمع بخندد به شب تار کسی.

                                                                                    منعم شیرازی

/ 0 نظر / 4 بازدید