چه حالی میده! چه حالی می گیره!

چه حالی می ده وقتی استاد پروژت غیبش بزنه و چند ماه ازش خبری نباشه!

چه حال گیری ایه وقتی همون استاد پروژت نزدیک موعد ارائه یهو  پیداش شه!

/ 2 نظر / 7 بازدید
باران

چه حالی می ده یه حالی ازش بگیری!

احمد

توکلت به خدا باشه پسر خوب