علی

 

برادر چراغ ها را باید روشن کرد.

من از تو برای طلوع، بی تاب ترم.

بگذار این مذهب جادو، در روشنی بمیرد،

تا "مذهب وحی" را ببینیم.

چهره "علی" در روشنایی، زیبا و خدایی است.

به تو و من _ بی مذهب و مذهبی _ هر دو،

علی را در تاریکی نشان داده اند.

/ 0 نظر / 3 بازدید